AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Koła naukowe


Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii działa 8 studenckich kół naukowych. Koła te stwarzając możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności pod kierunkiem aktywnych zawodowo naukowców stanowią formę rzeczywistej realizacji, pożądanego w obecnych warunkach, modelu mistrza i ucznia.
Koła naukowe to równocześnie wyzwanie dla aktywistów, zainteresowanych sprawdzeniem teorii w praktyce, chcących zmienić oblicze swego wydziału czy uczelni, zrealizować autorski projekt lub wprowadzić w życie nowe pomysły.
Do najczęściej stosowanych form działalności kół naukowych można zaliczyć: cykliczne spotkania szkoleniowe, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, udział w studenckiej wymianie międzynarodowej oraz w wyjazdach badawczo-szkoleniowych, naukowo-turystycznych i rekreacyjnych.
Członkowie kół naukowych corocznie w ramach Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego przedstawiają wyniki indywidualnych prac naukowo-badawczych i projektów tematycznych.

SKN TSiMW Detonator

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych "Detonator"

http://www.detonator.agh.edu.pl/

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych "Detonator" powstało w styczniu 2017 roku przy Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Działalność SKN TSiMW "Detonator" związana jest z pracą naukową oraz rozwijaniem umiejętności i wiedzy w zakresie szeroko pojętej techniki strzelniczej i cywilnego zastosowania materiałów wybuchowych w różnych gałęziach gospodarki - górnictwie podziemnym i odkrywkowym, budownictwie i kształtowaniu środowiska oraz współpracą z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i podmiotami związanymi z zastosowaniem, produkcją oraz badaniem materiałów wybuchowych. Bezpośrednia współpraca Koła z Pracownią Techniki Strzelniczej i Oddziaływań na Środowisko oraz Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych ze stacją badawczo-dydaktyczną w Regulicach pozwala na poszerzanie wiedzy teoretycznej o zagadnienia praktyczne oraz realizowanie studenckich projektów badawczych.

SKN Ekospirit

Studenckie Koło Naukowe "Ekospirit"

http://student.agh.edu.pl/espirit/

Studenckie Koło Naukowe EKOSPIRIT powstało w roku 2001 i działa przy Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców. Głównym celem Koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską z dziedziny inżynierii środowiska, a w szczególności w zakresie gospodarki odpadami wśród studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Członkowie koła angażują się w różne prace naukowe, organizacyjne, czynnie uczestniczą w wykładach, konferencjach i wyjazdach m.in. do zakładów zajmujących się wykorzystaniem i unieszkodliwianiem odpadów, KGHM Polska Miedź S.A., kopalń węgla kamiennego i brunatnego, elektrociepłowni.

SKN Filar

Studenckie Koło Naukowe "Filar"

http://student.agh.edu.pl/filar/

Studenckie Koło Naukowe „FILAR” powstało w 1972 roku. Zainteresowania studentów skupione są na podziemnej eksploatacji złóż surowców mineralnych. Działalność członków Koła jest realizowana poprzez prezentację wyników badań laboratoryjnych, literaturowych, przemysłowych i komputerowych podczas Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego. Studenci biorą udział w spotkaniach z przedstawicielami przemysłu w ramach SITG. Ponadto członkowie Koła reprezentują Wydział na Festiwalu Nauki w Krakowie oraz biorą czynny udział w Uroczystościach Barbórkowych. W celu poszerzenia informacji z zakresu podziemnej eksploatacji organizowane są wyjazdy technologiczne do kopalń węgla kamiennego, rud miedzi, cynku i ołowiu, soli oraz gipsu i anhydrytu.

SKN Budownictwa i Geomechaniki

Studenckie Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki

http://www.knbig.wgig.agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki działa przy Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. Zakres działania członków koła obejmuje doskonalenie umiejętności poznawczych w zakresie budownictwa i geotechniki, geomechaniki górniczej a w szczególności budownictwa podziemnego. Koło organizuje obozy naukowe, wycieczki naukowe i krajoznawcze, sesje naukowe, rozbudzając w ten sposób zainteresowania pracą naukowo–badawczą, twórczą i samokształceniową oraz pielęgnując tradycje wydziałowe.

SKN Kliwent

Studenckie Koło Naukowe "Kliwent"

http://www.kliwent.agh.edu.pl/

Koło Naukowe KLIWENT oficjalnie zawiązane zostało przy Katedrze Górnictwa Podziemnego w 2002 roku. Członkowie koła działając w nim poszerzają swoją wiedzę w zakresie projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji zarówno dla obiektów przemysłowych jak i użyteczności publicznej. Nieodzownym aspektem w tym zakresie jest nawiązywanie i poszerzanie znajomości z wszelkimi firmami działającymi w branży wentylacji i klimatyzacji. Zajmują się także aspektami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego pod kątem analizy systemów ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Koło posiada własną Stację Meteorologiczną, której pomiary prezentowane są online na stronie stacji - zobacz tutaj.

SKN Separator

Studenckie Koło Naukowe "Separator"

http://student.agh.edu.pl/kns/

Studenckie Koło Naukowe "Separator" działa przy Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców.

SKN Skalnik

Studenckie Koło Naukowe "Skalnik"

http://www.skalnik.agh.edu.pl/

Koło Naukowe SKALNIK oficjalnie zawiązane zostało przy Katedrze Górnictwa Odkrywkowego w 1983 roku. Jest więc jednym z najstarszych na Wydziale. Członkowie koła działając w nim poszerzają swoją wiedzę, w zakresie szerokiego wachlarza zagadnień dotyczących górnictwa odkrywkowego, poprzez różne formy doskonalenia m.in. konferencje, wyjazdy tematyczne.

SKN Zarzadzanie

Studenckie Koło Naukowe "Zarządzanie"

http://www.sknz.pl/

Studenckie Koło Naukowe "Zarządzanie" powstało w 1992 roku jako kontynuacja działalności Koła Naukowego "Carbon" i działa przy Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. Najważniejszym celem Koła jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy (robiąc to przy tym w jak najbardziej atrakcyjny sposób) z zakresu szeroko pojętego zarządzania i marketingu, koncentrując się jednakże najmocniej na zagadnieniach dotyczących zarządzania produkcją oraz zarządzania jakością i to w różnych gałęziach przemysłu. Członkowie Koła biorą udział w wielu bardzo ciekawych projektach naukowych, konferencjach i wykładach oraz w wyjazdach technologicznych w kraju i zagranicą, a także tworzą zgraną, dobrze się ze sobą czującą grupę młodych naukowców. Już od 10 lat przygotowują stoisko Wydziału na Dniach Otwartych AGH. To z ich inicjatywy powstał i przez nich jest prowadzony fanpage Wydziału na Facebooku. Hasło przewodnie Koła brzmi: Rozkręcimy Was. SKNZ to więc sposób na niezwykle interesujące wykorzystanie czasu.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: