AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Formy pomocy materialnej

Studiując na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH można otrzymać różne formy pomocy materialnej.
Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów są:
 • stypendia ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
 • stypendia socjalne
 • stypendia Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania (dla studentów spoza Krakowa)
 • zapomogi.

Świadczenie pomocy materialnej dla studentów AGH określa regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ.
pdf Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej

W dniu 13.10.2016 r. Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Anna Siwik, w uzgodnieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AGH ustaliła wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

 

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr roku akademickiego. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 roku, z późn. zmianami.
 • Podstawa naliczania stypendium socjalnego wynosi 1043,90 zł netto, a od listopada 2016 r. 1051,70 zł netto.
 • Wysokość stypendium socjalnego według przedziałów dochodowych wynosi:
  • 150 zł w przypadku dochodu 901 zł - 1043,90 zł (1051,70 zł od listopada)
  • 200 zł w przypadku dochodu 751 zł - 900 zł
  • 300 zł w przypadku dochodu 601 zł - 750 zł
  • 450 zł w przypadku dochodu 451 zł - 600 zł
  • 600 zł w przypadku dochodu 301 zł - 450 zł
  • 750 zł w przypadku dochodu 151 zł - 300 zł
  • 900 zł w przypadku dochodu 0 zł - 150 zł

 

Stypendium mieszkaniowe

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w DS lub obiekcie innym niż DS wynosi:
 • 200,00 zł/miesięcznie - przy dochodzie do 450 zł/na osobe w rodzinie
 • 150,00 zł/miesięcznie - przy dochodzie od 450,01 do 750 zł/na osobe w rodzinie
 • 100,00 zł/miesięcznie - przy dochodzie od 750,01 do 1043,90 zł/na osobe w rodzinie, a począwszy od listopada 2016 r. 1051,70 zł
dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w paragrafie 20 Regulaminu FPM.

Maksymalna łączna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 2000 zł/m-c a przy otrzymaniu zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim ulega stosownemu zwiększeniu o przysługujące z tego tytułu kwoty.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności.
Kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych:
 • znaczny stopień niepełnosprawności (Z) - 550 zł/m-c
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności (U) - 450 zł/m-c
 • lekki stopień niepełnosprawności (L) - 350 zł/m-c

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za osiągnietą wysoka średnią ocen za rok akademicki 2015/2016 i znajdujących się na 1. miejscu listy swojego roku tj. posiadających najwyższą średnią, wynosi zgodnie z poniższym zestawieniem.

Średnia ocenKwota stypendium
4,00 - 4,20 380 zł
4,21 - 4,40 510 zł
4,41 - 4,60 640 zł
4,61 - 4,80 770 zł
4,81 - 5,00 900 zł

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za osiągnietą wysoka średnią ocen za rok akademicki 2015/2016 i wynosizgodnie z poniższym zestawieniem.

Średnia ocenKwota stypendium
4,00 - 4,20 350 zł
4,21 - 4,40 450 zł
4,41 - 4,60 550 zł
4,61 - 4,80 650 zł
4,81 - 5,00 750 zł

 

Studenci I roku studiów, laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych

Poziom osiągnięćKwota stypendium
Laureat300 zł
Finalista200 zł

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, o których mowa w paragrafie 13-15 Regulaminu FPM, w zależności od kategorii wynosi zodnie z poniższym zestawieniem:
 • Kategoria A - 750 zł/m-c
 • Kategoria B - 650 zł/m-c
 • Kategoria C - 550 zł/m-c
 • Kategoria D - 450 zł/m-c
 • Kategoria E - 350 zł/m-c

 

Zapomoga

Zapomogę losową może otrzymać student w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną, w oparciu o złożone dokumenty (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne itp.). Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku.


All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: